Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Data dodania: 1 grudnia 2015 r.

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 

1. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00.

2. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od 9.00 do 15.00.

3. Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.


 

Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy wtorek w godzinach od 15.00-17.00 w budynku Komendy przy ul. Nowowiejskiej 43.

 

Adres poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji jeleniogórskiej:

 

skargi@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław