Ta strona używa plików cookie!
close

Służba w Policji

Data dodania: 2 grudnia 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji:

 

KGP: Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

 

UWAGA!!!

 

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu informuje, iż przekazywanie korespondencji kandydatom do służby w Policji, a także informacji dotyczących terminów i miejsca przeprowadzania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

2. W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2019 r.

 

 

7.03.2019                     
21.03.2019  
16.07.2019  
12.09.2019  
7.11.2019  
30.12.2019  

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 - Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 - który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 - korzystający w pełni z praw publicznych;

 - posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 - dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 - Podanie o przyjęcie do służby w Policji;

 - Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

 - Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

 - Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

 - Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

 

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 - Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

 - Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

 - Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 - Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 - Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 - Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);

 - W komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

 - Pod numerem telefonu 071 340 40 44.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).

 

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Kontakt: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocław - Sekcja Doboru:

tel. (71) 340-34-47

tel. (71) 340-48-56

tel. (71) 340-34-53

tel. (71) 340-35-08

tel. (71) 340-40-44

tel. (71) 340-40-64

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)

 - Rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432)

 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

 - Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 z późniejszymi zmianami)